Contact usContact Us

The current position:Home - Contact us -

Contact

Company: Wujiang Shijie Textile Co., Ltd.

Marketing sampling Address: China Town, Wujiang City, Jiangsu Shengze Eastern Silk Market Road 45

Factory Address and Company Address: Wujiang City, Shengze Town Sinan village side altar Confucius

Tel: 0086 5,126,360,222,263,607,555

Fax: 0086 51263087222

Postal Code: 215228

E-mail: smart@

联系我们